Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

empathetic
10:20
4948 f3dd 390
Reposted fromdailylife dailylife viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
jedno niespodziewane spotkanie z Tobą i mój świat znowu staje do góry nogami...
— 29/04/17
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

April 17 2017

empathetic
16:24
2558 376b 390
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viainsomniia insomniia
16:23
3803 602e 390

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viabarock barock
empathetic
16:23
7579 69ea 390
Reposted fromundertow undertow viabarock barock

July 10 2015

empathetic
19:16
empathetic
19:13
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viagoraca-czekolada goraca-czekolada
empathetic
19:03
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
empathetic
19:03
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada

July 08 2015

empathetic
13:29
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność

July 07 2015

empathetic
09:32
empathetic
09:31
9794 ff36 390

July 06 2015

empathetic
16:55
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaparrtyzant parrtyzant
empathetic
16:55
empathetic
16:54
3603 2b88 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairrespective irrespective
empathetic
16:52
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
empathetic
16:52
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl