Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

empathetic
18:45
2445 1b02 390
Reposted frommagnes magnes viamauak mauak
empathetic
18:44
18:44
5416 db20 390
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viamauak mauak
empathetic
18:38
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vialikek likek
empathetic
18:38
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatout tout
empathetic
18:37
3934 3ab5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viajossie jossie
empathetic
18:36
8447 7fba 390
Reposted fromslowostwor slowostwor vialikek likek
empathetic
18:34
9530 bfea 390
Reposted frompesy pesy viaanncey anncey
empathetic
18:31
-Nie wytrzymam tego wszystkiego...
-Wszyscy tak mówią,a wytrzymują. Człowiek nie sznurek, wszystko wytrzyma.
— "Rozmowy kontrolowane"
18:30
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromdeviate deviate viadifferent-love different-love
empathetic
18:30
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
empathetic
18:29
6033 e3c4 390
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaagp agp
empathetic
18:28
Czas, im bardziej jest pusty, tym szybciej płynie. Życie pozbawione znaczenia przemyka obok, jak pociąg niezatrzymujący się na stacji.
— Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru
12:42
0756 2df0 390
Reposted fromunco unco viakartoNik kartoNik
empathetic
12:39
12:39
8956 ac06 390
Reposted fromerial erial vianicdostracenia nicdostracenia
empathetic
12:39
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viashakeme shakeme
12:38
6507 66ff 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
empathetic
12:38
8169 ef4a 390
12:38
3735 d3f1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl